Tehtäväkuvaukset


tehtäväkuvaukset

Stimuluksen toiminnasta löytyy jokaiselle jotakin! Hallituspestissä ollaan tavallisesti koko kalenterivuosi, kun taas erilaiset toimaripestit kestävät yleensä 1–2 vuotta muun muassa pestinhaltijan omasta motivaatiosta riippuen. 2 vuoden jälkeen pestiin pitää hakea uudestaan, jossa siinä haluaa vielä jatkaa. Lisäksi samalla henkilöllä voi olla hallussaan useita eri toimaripestejä, kun taas hallituksessa voi toimia vain yhdessä pestissä kerrallaan.

Hallituspestejä on tällä hetkellä yhteensä 14 ja toimaripestejä noin 40. Varsinkin toimaripestit siis sisältävät laajasti erilaisia tehtäviä ja niihin hakeutuminen tapahtuu hyvin matalalla kynnyksellä. Jos mikään tällä sivulla luetelluista pesteistä herätti kiinnostuksesi ja haluat tietää siitä enemmän, ota ihmeessä yhteyttä vaikkapa johonkin hallituksen jäsenistä! Pesteihin haetaan kuukausittain järjestettävissä kokouksissa ja niihin voi lähettää myös ennakkohakemuksen. Sinut voidaan valita pestiin myös, vaikka et osallistuisi kokoukseen paikan päällä.Luottamustehtävistä yliopistolla voi anoa 1–5 opintopistettä.

Hallituspestit


Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Koulutuspoliittinen vastaava
Sosiaalipoliittinen vastaava
Koulutusvastaava
Liikuntavastaava
Tapahtumavastaavat
Tiedotusvastaava
Yrityssuhdevastaavat
Kulttuurivastaava


Hallituksen ulkopuoliset tehtävät


SPOL-edustaja
Kepsyn opiskelijajäsen
Kepsyn varajäsen
Stimuluksen opetuksen kehittämissektorien opiskelijaedustajat
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet
Kestävän kehityksen vastaava (Keke-vastaava)
Excursiovastaava
KV-vastaava
3MIOT-vastaava
Ruokavastaava
Tiedotusassari
Graafikko
Ärsykkeen päätoimittaja
Vuosijuhlavastaava
Toiminnantarkastajat
TutoritHallituspestit


Puheenjohtaja


Puheenjohtajan lakisääteisiä tehtäviä ovat yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen, sääntömuutosilmoituksen, puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien vaihtumisilmoituksen sekä purkautumisilmoituksen allekirjoittaminen. Puheenjohtaja on vastuussa Stimuluksen toiminnan jatkuvuudesta ja ylläpitämisestä. Tähän liittyen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtaminen, yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yhdistyksen toiminnan kehittäminen.


Puheenjohtaja osallistuu myös tärkeimpiin töihin tukemalla muita toimijoita sekä ohjaa edustustiimiä, johon kuuluvat myös KePsyn, opetuksen kehittämisen työryhmän ja tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet. Puheenjohtaja vastaa Stimulukselle osoitettujen sähköpostien käsittelystä ja etenemisestä, valmistelee ja kutsuu koolle kokoukset sekä laatii kokousten esityslistat. Puheenjohtajalla on myös vastuu yhdistyksen hallituksen toiminnan etenemisestä, laillisuudesta ja tehtyjen päätösten toimeenpanemisesta tai niiden eteenpäin viemisestä delegoimalla ne muille toimijoille.
Varapuheenjohtaja


Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apukätenä ja voi tuurata puheenjohtajaa muun muassa kokouksien pitämisessä silloin, kun puheenjohtaja ei pääse paikalle. Tehtäviin kuuluu yleisesti monenlaisia sekalaisia tehtäviä kuten stimppatuotteiden tilaaminen, fuksipassin laatiminen, ainejärjestötilasta huolehtiminen, jäsenistön tyytyväisyyden kartoittaminen ja kokousten pizzatilaukset. Useimmiten varapuheenjohtaja myös osallistuu toiminnan suunnitteluun ja yhdistyksen edustamiseen puheenjohtajan rinnalla. Näiden asioiden lisäksi varapuheenjohtaja pitää yhteyttä SPOL-edustajiin.
Sihteeri


Sihteeri tuo kokoukseen esityslistat ja laatii kokouspöytäkirjan, jonka hän toimittaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi. Hän myös lähettää pöytäkirjan sähköisen version verkkosivujen Dokumentit-osioon ja yhtäältä vie paperiversion ainejärjestötilaan. Sihteeri voi tarpeen mukaan myös hoitaa muiden asiakirjojen puhtaaksikirjoittamisen tai valmistelun. Sihteeri pitää yllä jäsenrekisteriä ja jakaa Stimulus-tarroja. Hän varaa kokoustilat ja voi osallistua toimintakertomuksen laatimiseen. Lisäksi sihteeri kuuluu hallintotiimiin taloudenhoitajan, toiminnantarkastajien ja ruokavastaavien kanssa.
Taloudenhoitaja


Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista. Hän maksaa hallituksen kokouksissa hyväksytyt kulukorvaukset ja muut laskut sekä raportoi rahatilanteesta Stimuluksen kokouksissa. Lisäksi hän tekee kirjanpidon ja hoitaa sekä tilinpäätöksen että -tarkastuksen toimittamisen. Taloudenhoitaja säilyttää Stimuluksen rahaliikenteen asiakirjat lain määräämän ajan. Taloudenhoitaja tekee myös yhteistyötä sihteerin kanssa ja informoi tätä jäsenmaksunsa maksaneista uusista jäsenistä.
Koulutuspoliittinen vastaava


Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo valvoo ja edistää opiskelijoiden oikeuksien toteutumista ja opetuksen laatua psykologian laitoksella. Kopon toimenkuvaan kuuluu useita edunvalvonnallisia tehtäviä ja hänen tiimiinsä kuuluvat myös opetuksen kehittämissektorien opiskelijaedustajat. Kopo on perillä sekä laitoksen että yliopiston toimintamalleista, toimii opiskelijoiden ja laitoksen välisenä viestintäkanavana sekä laatii kannanottoja ja lausuntoja koulutuspoliittisiin aiheisiin liittyen. Kopo myös välittää hallitukselle ja jäsenistölle JYYn koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksissa esille tulleita asioita.
Sosiaalipoliittinen vastaava


Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii ainejärjestön yhdenvertaisuuteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sopon vastuulla on ohjata ja kehittää Stimuluksen yhdenvertaisuusvastaavien toimintaa. Sopo tekee tiivistä yhteistyötä kopon kanssa ja voi järjestää hyvinvointiteemaisia tapahtumia tai tempauksia esim. hyvinvointiviikko. Sopo osallistuu myös JYYn hyvinvointi valiokunnan toimintaan.
Koulutusvastaava


Koulutusvastaava kartoittaa jäsenistön kiinnostusta eri aiheisiin ja järjestää monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Koulutusvastaavan tehtävänä on vastata työelämäiltojen järjestämisestä, joihin eri aloilla työskentelevät psykologit tulevat kertomaan käytännön työelämästä.


Liikuntavastaava


Liikuntavastaava kannustaa stimppalaisia liikunnan pariin järjestämällä monipuolisia liikuntatapahtumia jäsenistön toiveita kuunnellen. Järjestettävät tapahtumat voivat olla esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja, liikuntakursseja tai ulkopelejä. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa on myös suotavaa


Tapahtumavastaavat


Tapahtumavastaavien (2 kpl) tehtävä on järjestää erilaisia vapaa-ajan tapahtumia koko Stimuluksen jäsenistölle. He ovat vastuussa useimmista vuoden aikana järjestettävistä tapahtumista yhdessä tapahtumajaoston kanssa. Lisäksi he tekevät paljon yhteistyötä sekä tapahtumapaikkoina toimivien ravintola-alan yritysten että eri ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumavastaavat huolehtivat siitä, että tapahtumat järjestetään ajallaan ja sovitun budjetin mukaisesti. Tapahtumatiimiin kuuluvat tapsat, pikkutapsat, 3miot-vastaava ja kv-vastaava.
Tiedotusvastaava


Tiedotusvastaavan päätehtävä on huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja jäsenten välillä. Hän ylläpitää sähköpostilistoja, hallinnoi nettisivuja sekä vastaa Stimuluksen somekanavista kuten Instagramista. Sähköpostilistan ylläpitämiseen kuuluu uusien jäsenten hyväksyminen listalle, listalle lähetettyjen sähköpostien hyväksyminen tai hylkääminen sekä viestiliikenteen tarkkailu ja viikottaisen uutiskirjeen kokoaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat nettisivujen päivittäminen ja kehittäminen sekä vastuu Stimuluksen Telegram-kanavista. Tiedotusvastaava toimii tiedotustiimissä yhdessä stimpan tiedotusassarin, graafikon ja Ärsykkeen päätoimittajan kanssa.
Yrityssuhdevastaavat


Yrityssuhdevastaavat (2 kpl) toimivat yritysten ja Stimuluksen välisenä linkkinä ja pyrkivät edistämään molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluvat sponsorisopimusten aktiivinen hankkiminen ja voimassaolevien yhteistyösopimusten ylläpito ja kehittäminen. Yrityssuhdevastaava voi muodostaa yritystiimin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Kulttuurivastaava


Kulttuurivastaava järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia osittain sen pohjalta, minkälaisia toivomuksia jäsenistöllä on. Pestin toimenkuvaan kuuluu myös yhteistyö hyvinvointijaoston toimareiden eli kehitysyhteistyövastaavan ja ympäristövastaavan kanssa. Lisäksi kulttuurivastaava pitää yhteyttä JYYn kulttuurivaliokuntaan.

Hallituksen ulkopuoliset pestit


SPOL-edustajat


Suomen psykologian opiskelijoiden liitolla on Stimuluksessa kaksi opiskelijaedustajaa. Kukin psykologian ainejärjestö lähettää SPOL:in hallitukseen kaksi jäsentä kahden vuoden kestoiselle edustuskaudelle. Hallituksen tehtävä on kuukausittaisen kokoustamisen ja ammatillisten yhteyksien ylläpitämisen ohella kehittää erilaista toimintaa opiskelijoille. Tavoitteita ovat tiivis yhteistyö, ystävyys ja avunanto eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä.


SPOL valvoo tulevien psykologien etua ammattikentillä edistäen opiskelijoiden ammatillista tietoisuutta ja hankkien heille mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin opintojen ulkopuolella. SPOL-edustajan tehtäviin kuuluu käydä kuukausittain joko paikan päällä tai etänä järjestettävissä kokouksissa, joita järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Matkakulut korvaa Stimulus. SPOL:in hallituksessa kukin edustaja toimii jossakin tehtävässä kuten puheenjohtajana, sihteerinä, EFPSA-edustajana tai Psykologiliiton opiskelijaedustajana.


SPOL-edustajat vastaavat myös pestiensä tiimoilta saamiensa tietojen välittämisestä Stimulukselle. SPOL:in hallituksessa pääsee mukaan järjestämään erilaisia tapahtumia kuten SPOL-seminaaria, edustamaan Suomea vuosittain järjestettävässä EFPSA-kongressissa jossakin Euroopan kaupungissa ja ylipäätään saamaan arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta kansallisella tasolla.
Tapahtumajaosto


Tapahtumajaosto toimii tapahtumavastaavien kanssa tiiviissä yhteistyössä jakaen tapahtumien järjestys- ja suunnitteluvastuuta. Jaosto jakautuu kolmenlaisiin eri pesteihin:


 • Pikkutapsat auttavat tapahtumavastaavia eri tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Työnkuva vaihtelee paljon tapahtumavastaavien tarpeiden mukaan. Perinteisesti pikkutapsojen apua tarvitaan sitsien järjestelyissä, tapahtumien vetämisessä ja saunailtojen järjestämisessä. Pikkutapsoilla on vähemmän vastuuta kuin hallituksen tapahtumavastaavilla ja sopii hyvin esimerkiksi hallituksen tapahtumavastaavan pestiä harkitsevalle.

 • KV-vastaava vastaa Stimuluksen kansainvälisestä toiminnasta ja vaihto-opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestämisestä. KV-vastaava tekee usein yhteistyötä myös poikkitieteellisesti muiden ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa

 • 3MIOT-vastaava toimii poikkitieteellisessä tiimissä, jossa on edustajia kahdeksasta muusta ainejärjestöstä. Lisäksi vastaava tutustuu myös tapahtumassa mukana olevien baarien ja yökerhojen työntekijöihin. Tukena tehtävissä on siis osaava tiimi! Tehtäviin kuuluu muun muassa bileiden suunnittelua yhdessä tiimin kanssa, lipunmyyntivuorojen organisoimista ja illan ohjelmasta vastaaminen yhdessä tiimin kanssa itse bilepäivänä. 3MIOT-bileitä järjestetään tavallisesti kuusi kertaa vuodessa. Tehtävä tarjoaa myös muita etuja, kuten juomalippuja sekä sisäänpääsyn jonojen ohi bilepäivänä. 3MIOT-vastaava ei ole yhtä aktiivisesti mukana Stimuluksen sisäisten tapahtumien järjestämisessä vaan erikoistuu nimenomaan 3MIOT-tiimiin.
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenet


KePsy-edustajat hoitavat Stimuluksen ja KePsyn välistä tiedotustoimintaa käymällä molempien yhdistysten kokouksissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen jäsenasioiden hoito. Opiskelijajäsenet KePsyn johtokunnassa ovat perinteisesti hoitaneet jäsensihteerin toimen, johon kuuluu seuraavia tehtäviä:


 • Opiskelijoiden tiedottaminen yhdistykseen ja Psykologiliittoon liittymisestä
 • Jäsenhakemusten vastaanotto ja uusien jäsenten nimien ilmoittaminen kokouksessa
 • Hyväksymiskirjeen lähettäminen hakijalle kokouksen jälkeen sekä liiton tiedottaminen uusista jäsenistä (valmiit lomakkeet ja proseduurit)
Keski-Suomen Psykologiyhdistyksen opiskelijajäsenien varajäsenet


Varajäsen käy kokouksissa etenkin silloin, kun varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Varajäsenet toimivat myös yhteistyössä varsinaisten jäsenten kanssa.
Stimuluksen opetuksen kehittämissektorit


Stimuluksella on kolme opetuksen kehittämissektoria:

 • Kehitys- ja työpsykologian sektori (Kehty)
 • Kliinisen psykologian sektori
 • Neuropsykologian sektori

Jokaisella sektorilla on neljä jäsentä eli opiskelijaedustajia on yhteensä 12.


Sektorien sisällä edustajat jakautuvat vielä pikkupesteihin:

 • Opetuksen kehittämisen työryhmän vastaava (Okt-vastaava)
 • Kurssipalautevastaava
 • Metodi- ja ammatillisten opintojen vastaava (MetA-opintovastaava)
 • Kansainvälisten opintojen vastaava (Kv-opintovastaava)

Sektoritoiminnan tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yhteistyössä laitoksen kanssa. Sektoreiden opiskelijaedustajat pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu laitoksella.
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet


Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen käy yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kokouksissa, ajaa siellä opiskelijoiden etua ja ylipäätään tuo esille opiskelijoiden näkökulmaa asioihin. Käytännössä suurin osa tiedekunnassa käsiteltävistä asioista liittyvät eri virkojen täyttämiseen, jatkotutkintojen arvosteluun ja painatuslupien myöntämiseen. Neuvostossa käsitellään myös tiedekunnan vuosittaiset budjetit ja opetussuunnitelmiin liittyvät asiat. Tiedekuntaneuvostossa on yhteensä kuusi opiskelijajäsentä, joista kolme on varajäseniä. Jäsenet valitaan tiedekunnasta, ei aineittain.


Suurin osa asioista on jo käsitelty laitostasolla ja niistä tehdään kokouksessa vain nopea päätös valmiiden esitysten mukaan. Osa kokouksessa käsiteltävistä asioista ei suoranaisesti koske opiskelijoita eikä opiskelijalla ole täten äänioikeutta kaikissa asioissa (esim. tutkinnon arvosanasta saa päättää vain korkeamman tutkinnon suorittanut henkilö). Opiskelijajäsenen kenties tärkein tehtävä on opetusnäytteiden arviointi. Jokaisen yliopistovirkaa hakevan on suoritettava opetusnäyte, joka on noin 20 minuutin pituinen luento. Opetusnäytteestä saatu arvosana vaikuttaa osaltaan siihen, kuka ehdokkaista valitaan täyttämään avointa virkaa. Samalla henkilökunnan jäsenet kuulevat opiskelijoiden mielipiteitä opetuksen laadusta ja siitä, mitä opetukselta odotetaan.


Tiedekuntaneuvostossa on kuusi opiskelijajäsentä eri ainealoilta. Opiskelijajäsenet yleensä tapaavat yhdessä ennen varsinaista kokousta ja käyvät läpi mitä asioita tullaan käsittelemään ja mihin olisi hyvä tuoda esille opiskelijoiden näkökulmaa. Vaikka tiedekunnan kokoukset ovat melko virallisia ja siellä on muun muassa vakituinen istumajärjestys, voi mielipiteitään ilmaista vapaasti ja niitä myös kuunnellaan. Opiskelijajäsenen olisikin hyvä olla aktiivinen myös ainejärjestötoiminnassa tai ainakin käydä kertomassa kuulumisia tapaamisissa ja kuuntelemassa minkälaisia hankkeita ainejärjestöllä on menossa.


Tiedekuntaneuvostossa toimimisen kautta tutustuu myös hyvin tiedekunnassa vaikuttaviin henkilökunnan jäseniin, joten heihin on helpompi ottaa yhteyttä eri asioiden tiimoilta. Tiedekuntaneuvoston kokouksista saavat opiskelijajäsenetkin jonkin verran kokouspalkkiota per kerta. Kokoukset ovat yleensä melko lyhyitä, mutta joskus ne venyvät hyvinkin pitkiksi. Yliopiston hallinnon jäsenet kutsutaan myös useisiin erilaisiin tilaisuuksiin virkaanastujaisista tiedekuntaristeilyihin.
Kestävän kehityksen vastaava (Keke-vastaava)


Kestävän kehityksen vastaava yhdistää entiset kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaavan pestit yhdeksi kokonaisvaltaisempaa kestävää kehitystä edistäväksi pestiksi. Vastaava edistää Stimuluksen kestävyyden arvoa ja kerää varoja Stimuluksen kehy-tilille, josta lahjoitetaan vuosittain hyväntekeväisyyteen. Vastaava pyrkii kehittämään toimintaa kestävämpään suuntaan esim. edistämällä järjestön kestäviä hankintoja ja tapahtumien ympäristöystävällisyyttä, jakamalla tietoa kestävyydestä sekä järjestämällä halutessaan erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Pestinhaltija edustaa Stimulusta JYY:n kehitysyhteistyö- ja ympäristövaliokunnissa.
Ekskursiovastaava


Ekskursiovastaava järjestää vierailuja erilaisille psykologin työpaikoille, kuten esimerkiksi keskussairaalalle ja TE-toimistolle. Toimihenkilö saa itse päättää vierailtavat kohteet. Tehtävä toteutetaan koulutusvastaavan alaisuudessa.
KV-vastaava


Kansainvälisen vastaavan tehtävä on saattaa yhteen suomalaisia psykologian opiskelijoita ja ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Tarkoituksena on sekä kansainvälistää suomalaisia opiskelijoita että auttaa vaihto-opiskelijoita Suomeen sopeutumisessa. Kv-vastaava voi järjestää yhdessä tapahtumavastaavien, KV-tutorien tai muiden ainejärjestön KV-vastaavien kanssa erilaisia kansainvälisiä tapahtumia. Kv-vastaava voi myös järjestää vaihtoillan, jossa vaihdossa olleet suomalaiset yhdessä vaihtareiden kanssa jakavat kokemuksistaan vaihto-opiskelusta kiinnostuneille. Lisäksi kv-vastaavan tehtäviin kuuluu Stimuluksen tapahtumien kääntäminen englanniksi ja niistä tiedottaminen vaihtareille sekä tärkeimpien kansainvälisten asioiden välittäminen Stimuluksen sähköpostilistalle. Myös sekä JYYn kansainvälisen valiokunnan että Stimuluksen kokouksiin on hyvä osallistua aina kuin mahdollista.
Ruokavastaavat


Ruokavastaavat valitsevat ja hankkivat/tekevät ruuat Stimuluksen kokouksiin sekä hoitavat kahvinkeiton ja muut ruokaan liittyvät järjestelyt. Lisäksi pestiin kuuluu välillä muiden tapahtumien kuten sumppien tarjoilusta huolehtiminen. Stimulus luonnollisesti kustantaa ruoat.
Tiedotusassari


Tiedotusassarin tehtävänkuvaan kuluu yhteistyö ja tehtävien jakaminen tiedotusvastaavan kanssa. Toimarin vastuulla on tiktok ja tämän lisäksi tiedotukseen liittyviä tehtäviä, joista sovitaan erikseen tiedotusvastaavan kanssa. Näitä tehtäviä voi olla kuvien ottaminen tapahtumissa, materiaalien tai postauksien tuottaminen ja Stimppatorstain organisoiminen.
Graafikko


Graafikko suunnittelee Stimuluksen haalarimerkkejä ja somen mainosmateriaaleja hallituksen tarpeen mukaan. Joskus graafikko toteuttaa työnsä jotain ohjeistusta noudattaen, mutta pestissä on myös melko vapaat kädet töistä omannäköisiään.Ärsykkeen päätoimittaja


Päätoimittaja on vastuussa Ärsykkeen ilmestymisestä ja toimii lehden yhteyshenkilönä. Hän kokoaa lehden ja kirjoittaa pääkirjoituksen sekä mahdollisesti muitakin juttuja. Päätoimittajan tehtäviin kuuluu myös mahdollisten mainosten hankkiminen.
Vuosijuhlavastaava


Vuosijuhlavastaava koordinoi Stimuluksen isot vuosijuhlat, jotka pidetään aina 5 vuoden välein. Pestinhaltija kokoaa muutaman henkilön vuosijuhlatiimin ja toimii samalla tiimin ja hallituksen välisenä linkkinä. Pestiläinen saa aiempien vuosijuhlien järjestämiseen liittyviä materiaaleja, joista on apua tulevien juhlien suunnittelussa.
Toiminnantarkastajat


Toiminnantarkastajat (2 kpl) valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän tehtävänsä on tarkastaa Stimuluksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä tarkkailla hallinnon toimivuutta ja päätösten toimeenpanoa. Toiminnantarkastuksesta laaditaan toiminnantarkastuskertomus, jossa tarkastajat ehdottavat toimenpiteitä (yleensä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle) tarkastuksensa pohjalta. Toiminnantarkastajilla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki tarvittavat kirjanpitoasiakirjat ja kokouspöytäkirjat. He voivat myös tehdä tarkastuksia kesken toimikauden, vaikka yleensä Stimuluksessa ei näin menetelläkään.
Tutorit


Psykologian laitos valitsee joka vuodelle 6-10 tutoria, jotka osallistuvat JYYn järjestämään tutorkoulutukseen. Tutorien tehtävä on tutustuttaa uudet psykalaiset yliopistomaailmaan ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan. Tutorit järjestävät fukseille monenlaista ohjelmaa yliopistomaailmaan perehdyttävistä kokoontumisista monenlaisiin bileisiin ja illanviettoihin. Tutorit kokoavat yhdessä varjo-opinto-oppaan, joka lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Tutorina toimimisesta palkitaan sekä rahallisesti että opintopistein. Palkitsemisen edellytyksenä on raportin kirjoittaminen omista kokemuksista tutoroinnin aikana.
Opintopisteet


Aktiivinen toiminta ainejärjestössä oikeuttaa opintopisteisiin.


Pisteitä voi anoa kun riittävät osaamistavoitteet ovat saavutettu. Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija osaa erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja, on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin. Opiskelija on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.


Luottamustehtävistä on tehtävä raportit. Esitys opintopisteistä jätetään tiedekunnan opintohallintoon, jossa opintoasiainpäällikkö hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Opintopisteet määräytyvät käytetyn ajan mukaan. Kaikki pisteet voi anoa kerralla tai anomuksia voi tehdä useamman. Opintopistehakemuksesta tulisi ilmetä, missä luottamustehtävässä henkilö on toiminut ja kuinka pitkään. Lisäksi olisi hyvä reflektoida oppimaansa, pohtia mahdollisia tulevaisuuden näkymiä ja antaa pestiin kehitysehdotuksia.