Stimulus ry säännöt


STIMULUS RY


1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Stimulus ry., jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.


2§ Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edustaa jäseniään yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua, avartaa opiskelijoiden yhteiskunnallista näkemystä, edistää opiskelijoiden hyvinvointia, järjestää opiskelijoita yhdistävää virkistystoimintaa, edistää opiskelijoiden oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja harjoittaa tiedepoliittista toimintaa, ylläpitää ja edistää yhteistyötä psykologian laitoksen kanssa sekä pitää yhteyttä sekä Jyväskylän että muiden paikkakuntien ainejärjestöihin.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenten kiinnostuksen mukaan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, kursseja, luku- ja keskustelupiirejä, tutustumiskäyntejä, pitää yhteyttä alan järjestöihin ja tarpeen vaatiessa liittyy niihin jäseneksi sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää monenlaista virkistystoimintaa.


4§ Toiminnan tukeminen


Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu kantamaan jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan, ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole kuitenkaan voiton tavoittelu.


5§ Jäsenet


Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa psykologiaa tai kehityspsykologiaa pääaineenaan opiskeleva. Yhdistyksellä voi olla myös kannattus- ja kunniajäseniä.


Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattusjäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen vuosittain syyskokouksessa määräämän kannatusjäsenmaksun.


Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet


Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hallituksen päätöksiä sekä suorittaa kunniajäseniä lukuunottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu.

Opiskelijajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin määrää.

Kunnia- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä


Opiskelijajäsenen tulee erota tai hallitus erottaa hänet silloin, kun jäsen lopettaa psykologian pääaineopinnot Jyväskylän yliopistossa. Kunnia- ja kannatusjäsenet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli he toimivat yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.


8§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa. Muut kokoukset pidetään hallituksen tarpeellisiksi katsomina ajankohtina.


Kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse Stimuluksen sähköpostilistalla sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin.


Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjantarkastajat varmentavat.


9§ Kokousten asiat


Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:


- Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

- Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto antavat aihetta


Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:


- Valitaan yhdistyksen hallitus seuraavaksi vuodeksi eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä viidestä (5) yhdeksään (9) muuta jäsentä

- Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaksi vuodeksi

- Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta erikseen opiskelija- ja kannatusjäsenille

- Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle


10§ Yhdistyksen hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheejohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja viidestä (5) yhdeksään (9) muuta jäsentä, joille kaikille on määritelty omat vastuualueet. Hallitus voi valita avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja toimihenkilöitä.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljästä seitsemään muuta jäsentä on läsnä. Tarvittavien muiden jäsenten määrä on yhdeksän hengen hallituksessa neljä, kymmenen hengen hallituksessa viisi, yhdentoista hengen hallituksessa kuusi ja kahdentoista sekä kolmentoista hengen hallituksessa seitsemän. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


11§ Päätökset


Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tehty ehdotus raukeaa, jos kukaan ei ole sitä kannattanut.


12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kukin yksin.


13§ Toiminnantarkastus


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


14§ Sääntömuutokset


Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muutokseen vaaditaan ensimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ enemmistö ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttamattomana edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.


15§ Yhdistyksen purkaminen


Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 enemistöllä. Purettaessa yhdistys sen jäljelle jääneet varat on luovutettava jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla, kuitenkin sääntöjen 2§:ssa mainittuun tarkoitukseen.


16§ Muuta


Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.